Jade cong, Liangzhu Culture (c. 3300-2200 B.C.)
Zhejiang Provincial Institute of Archaeology, Hangzhou
Copyright © National Gallery of Art, Washington D.C.