Bronze tiger, Late Shang Period (c. 1200-1050 B.C.)
Jiangxi Provincial Museum, Nanchang
Copyright © National Gallery of Art, Washington D.C.