Skip to Content
Francesco Fontana
Franc.o Fontana

Role(s): Artist

  • Filters:

Selected Bibliography

Thieme, Ulrich, and Felix Becker. Gesamtregister: Register zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart und zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts, s.v. “Fontana, Francesco." Munich, 1996.