Skip to Content
Inscription

lower left in stone: V. MASEK; upper center in stone: VYSTAVA ARCHITEKTURY A INZENYRSTVI / PRAZE / 1898; lower center in stone: PRAHA 1898 / ARCHITEKTVRA INZENYRSTVI STAVITELSTVI STROJNICTVI STAVEBNE ZIVNOSTI VYNALEZY. / 15. CERVEN. 15 ZARI / LIT. UMEL. USTAV: V. NEUBERT, PRAHA-SMICHOV.

Provenance

Anne and Jacques Baruch, Chicago, IL; gift to NGA, 1995.

Related Content
  • Sort by:
  • Results layout: